บริษัท ศศิรัชดา จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานสำคัญของประเทศ ดังนี้
  • สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
    และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  • สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • กรมการประกันภัย
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย