การประเมินราคาโดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 3 วิธีคือ

1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
เป็นการประเมินราคาโดยเปรียบเทียบหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันจริง กับหลักทรัพย์ในทำเลใกล้เคียงในช่วงเวลาล่าสุด ซึ่งการปรับราคาให้ถูกต้องจะต้องพิจารณาไปยังปัจจัยดังต่อไปนี้คือ ความแตกต่างของทรัพย์สินที่นำมาเปรียบเทียบราคา ขนาดความกว้างยาวและความเด่นของทำเลที่ตั้ง รวมถึงชื่อเสียงของโครงการด้วย

2. วิธีประเมินราคาตามต้นทุน (Cost Approach)
สำหรับสิ่งปลูกสร้างทำการคำนวณโดยตั้งสมมุติฐานว่า ถ้าจะสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาทดแทน ในลักษณะรูปแบบและขนาดที่เหมือนกันในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ เราจะต้องเอาราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงเป็นเงินเท่าไร ต่อจากนั้น จึงนำค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานจริงไปหักลบออก เป็นผลลัพธ์ที่ได้คือ ราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการทราบ

3. วิธีประเมินราคาตามรายได้ (Income Approach)
เป็นวิธีคำนวณจากกระแสรายได้ของทรัพย์สินที่เหมาะสม สำหรับการประเมินราคาครั้งแรก ผู้ประเมินจะต้องวิเคราะห์หาผลตอบแทนจากอัตราค่าเช่าในตลาด โดยวิธีเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วสรุปอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม