บริษัท ศศิรัชดา จำกัด ให้บริการด้านการประเมินราคาโดยแบ่งขอบเขตออกเป็น

วัตถุประสงค์ของการประเมินราคา

 • เพื่อใช้ประกอบการโอนชำระหนี้
 • เพื่อใช้ในการซื้อ - ขาย หรือเช่า
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในด้านการบัญชีขอองบริษัท
 • เพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์ กรณีเวนคืนของทางราชการ
 • เพื่อใช้ในการกู้ยืมจำนอง
 • เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืม
 • อื่นๆ

ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมินราคา

 • ที่ดิน
 • อาคารชุดพักอาศัย
 • อาคารสำนักงาน
 • ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และอาคารพาณิชย์
 • บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ คอนดมิเนียมและ อพาทร์เม้นท์
 • โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง และคลังสินค้า
 • อุปกรณ์สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอาคาร
 • โครงการพัฒนาที่ดินต่างๆ
 • เครื่องจักร และยานพาหนะ
 • อื่นๆ