บริษัท ศศิรัชดา จำกัด ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขทึ่ 206 ถนนรัชดา เขตห้วยหวาง กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียน นิติบุคคลตามกฏหมาย เพื่อประกอบกิจการรับประเมิน ราคาทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้าร้องขอ โดยเฉพาะด้าน MARKET VALUATION ซึ่งเป็นการ ประเมินทรัพย์สิน เพื่อการจำนอง ของบริษัทประกันชีวิต ธนาคารและ สถาบันการเงินอื่นๆ โดยหามูลค่าของทรัพย์สินที่จำนอง โดยตรง ณ ที่ประเมิน

รวมทั้งยังทำ INVESTMENT VALUATION คือ การประเมินทรัพย์สินเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะประเมินจากรายได้ของทรัพย์สินอื่น ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ในอนาคตมาเป็น มูลค่าปัจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจใจการลงทุน

ทรัพย์สินหลายประเภทที่บริษัทฯได้ทำการประเมินราคาแล้ว เช่น ที่ดินจัดสรรโครงการต่าง ทั่วประเทศ ที่ดินถูกเวนคืนโครงการทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี บริเวณทางแยกต่างระดับวัดศรีเอี่ยม (กม.4+000) และทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมาย